ورود

ثبت نام
 • مرور اجمالی
 • جستجو
 • بالا

Printshop 4.7.0 گزارش نسخه جدید
(0 رای)

PrintShop WordPress Responsive Printing Theme is a stunning theme that easy to customize for small and medium printing business

WORDPRESS PRINTSHOP FEATURES

UNLIMITED DESIGNS

 • No coding required – just use backend configurations, select colors of dozens of elements using color pickers, set hundreds of options and save to see the change
 • Customizable design – you can change the visual appearance as you wish in back-end of almost any elements of the entire website (font, size, colors, width, background)
 • Unlimited colors – change colors of almost any of elements of any website section, apply textures, upload custom background images…
 • Google Fonts – integration with all available Google Fonts
 • Custom font stack – ability to select standard web-safe fonts (e.g. Arial, Verdana) or define custom font stack (e.g.: Arial, “Helvetica Neue”, Helvetica, sans-serif)
 • Bootstrap framework – Built with HTML5 and CSS3
 • Many more configuration and add more for each new versions released monthly…

ULTIMATE LAYOUTS

 • Advanced structured layouts – there is many layouts for each of page, devices and sections, include the home pages, headers, footers, detail page, category pages, cart, check out, blogs, about us, portfolio, sliders, menu…
 • Customizable responsive layout – custom maximum width of the page, supports wide screens and is optimized for all screen resolutions. If you resize web browser window, WORDPRESS PRINTSHOP THEME elements will be transformed smoothly on each breakpoint (from 320 to 1920 pixels) in order to adapt to the current screen size.
 • Unlimited Layout Combination – a real Printshop web layout is the combination of 20 header options, 3 slider options, 3 main body layout, 5+ footer layouts, 5+ mega menu layouts and unlimited content blocks display in sections of main body. The configuration will begin with the first selection of general layouts, then come each sections layout, then adjust the width, and then colors and contents adjustment of each block. Moreover, you can begin with preset style and demo layouts.
 • Wide or box layout -Printshop supports wide screens or box layout which in the admin panel you can select the maximum width of the page (1024, 1170, 1280 pixels) or even specify your custom non-standard width.
 • Fluid grid system (12-column) – the WORDPRESS PRINTSHOP THEME always uses maximum available width of the screen to display content. It can be displayed on any screen. Fluid width can be disabled.

POWERFUL HEADER LAYOUTS

 • Ultimate Header Layouts – Printshop has the most comprehensive headers options and scientific structurally layouts with up to 20 options which can be unlimited combinations
 • Header Icons – with social media icon, website and user profiles icons and can be disabled and change styles of hover colors, hyperlinked and so on…
 • Top Menu – is optimized for most common used menus like user account, registration, cart, languages and currency converters. Each of element is full of configurations
 • Logo - admin can upload different logos for different stores and support multiple stores
 • Header Transparent – you can set up header transparent which the wanted percentages of Opacity to display prominently the slider. If you chose this, you can also adjust the colors of any headers elements to match with your sliders and website colors.
 • Sticker menu bar – Main menu can be adjusted to appear with the scrolling down of the content or fixed display.
 • On/Off – Top menu and header icon can be turned off as you want base on the header layouts

HOME PAGE

 • Home page slideshow – fully customizable, easy to use with unlimited creativeness of the latest and best Wordpress Revolutions Slider, drag and drop features, visual composers and sample sliders imports.
 • Slideshow + banners – additional banners (can be disabled) at the right or left side of the slideshow.
 • Left – Right Side Bar + Main columns layout – you can choose the layout of the home page: 1, 2 or 3 columns. Display custom content in multiple sidebar blocks. Enable/disable Wordpress’s default sidebar blocks on home page.
 • List of categories – display block with the list of all categories in one of the sidebars, the categories is automatically links to its stores – support Multiple Stores
 • Testimonials sliders – display block with the testimonials our your customer and its content can be adjusted easily in admin
 • Parallax Support – You can use a full Parallax layout with just images, text, videos and some products blocks or just insert a custom block with Parallax background
 • Videos Support - use video clips inside your home page layout as easily with our custom block or insert video directly into your sliders. The videos can be inserted from Vimeo or Upload on your website server.
 • Tab Product – display products in tab with different transition effect
 • Brand slider – present all brands on the home page (or on any other CMS page or sidebar block)
 • “Promotion Products” slider – display selected products on any page.
 • “New Products” slider – automatically display products marked as “new”. Configure the number of products, scrolling speed, automatic or manual scrolling
 • Recent Works – display recent works to demonstrate best products
 • Services Block – display services which company delivery
 • Blogs Post – display blog post any sections of website and have variety of options
 • Step for sales – display step by step of buying process for buyer
 • Advertisement Banner – display columns of custom banners using fluid grid system and all images is responsive

PRODUCT PAGE

 • Flexible columns layout – there are 2 different layouts ( 2 and 3 columns) to choose to display products details
 • Fully configuration – each elements can be on/off, adjust colors, link, sizes…
 • Side bar – left / right which can used 4 block of content included Related Products, Upsell Products, Store Logo and Custom Static Block
 • Products block – can configured the numbers of products, its descriptions, reviews or products and the slider transition effects
 • Product Images – can configure the width of media files and image zoomer – enable/disable product image gallery with previous/next buttons and image thumbnail slider – enable automatic scrolling, control the width and height and number of images thumbnail.
 • Universal product type support
  1) Simple product – a simple physical product that is sold at the store.
  2) Configurable product – a single product with options such as size and color
  3) Grouped product – a set of simple products, ex: a set of a cell phone, case and wireless charger
  4) Bundle product – allows customers building product they want
  5) Downloadable product – such as: software, music files, ebooks, e-magazines
  6) Virtual products – product type represents the services one might offer at the store
  7) Subscriptions – allows customers subscribing to products interested, customer will be charged automatically every set period.
 • Brand logo – Logo can be a link to product list the same manufacture.
 • Product Detail Tab – select to display in tab or not, types of tabs,
 • Customizable image size on product page. Specify any size you like, images don’t have to be square – you can keep the aspect ratio
 • Cloud Zoom + Lightbox – product image zoom. Use one of those methods or both at a time. Cloud Zoom can be displayed inside or outside the main image.
 • Tabs/accordion – tabs smoothly turns into accordion on narrow screens
 • “Additional Information” tab for individual product attributes- create and display custom product attributes
 • 2 tabs for custom content – ready to display any static content: info about shipping, returns, sales, promotions or any other general information
 • Tabbed reviews – show product reviews on product page to improve SEO
 • Related Products and Up-sell Products blocks with custom content. Replace completely or replace only if the product does not have any related/up-sell products. Or disable those blocks completely with just one click

CATEGORY VIEW

 • Fluid product grid – select the number of products displayed in a single row on category pages. Display from 2 to 8 products per row for each screen size.
 • Category width – Show category page full screen or boxed (use container width of bootstrap)
 • Category template – Show category page with 1 column, 2 column left, 2 columns right
 • Grid: Column count (Large screen) – number of product in row on device large screen
 • Grid: Column count (Medium screen) – number of product in row on device medium screen
 • Grid: Column count (Small screen) – number of product in row on device small screen
 • Grid: Column count (XSmall screen) – number of product in row on mobile screen
 • Info align – alignment information display(Left, Center or Right)
 • Show add to cart button - Show or hide add to cart in category view
 • Show add to compare button – Show or hide add to compare in category view
 • Show quick view button – Show or hide quick view button in category view
 • Show products name – Show or hide product name in category view
 • Show products price – Show or hide product price in category view
 • List – Show products short description: Show or hide product short description in category view (mode list)
 • Show products review – Show or hide product rating in category view
 • Sidebar category menu – configure additional menu (see section above)
 • Ajax filter – Filter products by attributes (price, color, size, brand…

FOOTER LAYOUTS

 • 5 Footer Layouts – you can select to display the footer in different ways to fit with your business profiles
 • Back to Top button - use can come back to top any time which this button
 • Payment Icons – this is a must for must shopping sites and we have it ready for you
 • Copyright Disclaimer- ready to use and is standard feature for ecommerce sites
 • Footer Menu – is custom block and can be changes color, links, contents easily in back end
 • Social Media Icons - can link to your own social media profiles like Facebook, twitter, linked
 • Logo & Store Intro Text - to display the store logo and introduction text to improve the brand awareness

OTHER PAGES LAYOUT

 • Contact us – full form with submit content and Google maps for address
 • About us
 • Portfolio
 • 404 pages
 • Cart
 • Wishlist
 • Terms & Conditions
 • FAQ
 • User Profiles
 • Newsletter
 • Order Confirmation
 • Add to compare – custom layout
 • Log-in / Log out Page – custom layout
 • Banner – display banner in anywhere such as left/right side bar, blog and main body sections. All banner support responsive features.
 • Blog – left/right column layout, latest post with thumbnail images, single post layout support comments and social shares

PRICE MATRIX EXTENSION (NOT INCLUDED IN THIS WORDPRESS PRINTSHOP THEME )

 • Enable Price Matrix extension in Admin panel – User can enable extension in configuration system, then change color for background, text, delimiter , and others.
 • User can preview matrix in back-end – After finished configuration, user can preview matrix table before showing out in frontend
 • User can easily choose direction for created attributes – On the tab price matrix, user can drag and drop attributes in vertical or horizontal direction, then user can select to show all attributes in vertical group or horizontal group
 • Show Price matrix in product detail – After user are satisfied with price matrix table in preview matrix, user will show it in product detail on frontend. It is easy for buyer to view and choose price of each product in price matrix table
 • Shopping Cart - After choosing suitable price of product, customer will add to cart , then product will go to shopping cart with exact detail information, then press Proceed to Checkout to finish
 • Cross-Browser Support - This extension WORDPRESS PRINTSHOP THEME s work great with all modern browsers like Firefox, Chrome, Safari, Opera and Internet Explorer 9+

ORDER UPLOAD IMAGE (NOT INCLUDED IN THIS WORDPRESS PRINTSHOP THEME )

 • Upload files directly on the product details page – Shoppers can bind images or upload files directly into each product on the product details page when they place an order for this product.
 • Support multiple files type – Shoppers can upload almost any file types like jpg, jpeg, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, psd, cdr…
 • Upload multiple files at the same time – Upload multiple files at the same time using Ajax,do not need to refresh the pages
 • Delete/cancel files during upload process – Throught upload process shoppers can DELETE any files uploaded with just one click. They can add comments into the standard Wordpress order comment. After upload complete images files will be automatically thumbnails created. Besides, shoppers do not have to login to upload files
 • Display uploaded files on the checkout page – After uploading files/ images, shoppers can add this product into their cart. So a shopper can upload different files/ images into different products and add all into cart and check out the same times. Uploaded file will display on the shopping cart page, into the Wordpress order of client account.
 • Display uploaded files in the confirmed order email – Display files in the Wordpress order confirmation email sent to clients/ admin
 • Used as a custom Wordpress product field - Used as a custom Wordpress product field, so you can allow which products are uploaded or not
 • Files are managed inside Order Management admin panel
 • Configure file types – Administrators can configure which file types are allowed to upload in the module settings
 • Set the width and height of the flash upload window

REVOLUTION SLIDER

 • Fully Responsive & Mobile Specific Features
 • jQuery 1.7 – jQuery 2.x Supported
 • All Sizes Possible (Full Responsive + Revolutionary 4 Level Advanced Sizes)
 • Fullwidth, Fullscreen, Auto Responsive Slider sizes
 • Published / Unpublished Slides
 • Quick and Easy building based on Slider, Slide and Layer Templates
 • Viewport based Slide Loading and Progress
 • Huge Number of Possible Transitions
 • Show/hide layers on Slider Effects, Events, Actions
 • Combine Actions over different Layers and slides
 • Left/Right, Top/Bottom Mouse Scroll events.
 • Vertical/Horizontal Keyboard actions
 • Drag and Pull Carousel Feature
 • Set position, color, size of Time Line
 • Hide / Enable Navigation on Mobile Devices
 • Fancy Navigation Skins with Slider Preview
 • Set Start and End time

MAX MEGA MENU

 • Works with your WORDPRESS PRINTSHOP THEME : Max Mega Menu is a drop in replacement for your existing menu system.
 • Visual Mega Menu Builder: Max Mega Menu is the only menu plugin for WordPress with a visual drag and drop interface. Add any WordPress widget to your menu!
 • Unlimited Level Flyout Menus: If your WORDPRESS PRINTSHOP THEME restricts you to showing just one or two level menus, install Max Mega Menu and start creating unlimited level flyout menu’s with ease.
 • Choose your own style: Customize every aspect of your menus with over 100 styling options, no CSS knowledge needed.
 • Works with multiple Menus: Max Mega Menu can be enabled for a single or multiple menu locations per page.
 • Responsive & Touch Friendly: Menus created with Max Mega Menu look and work great on all devices, including touch screen!

SITE ORIGIN PAGE BUILDER

 • Page Builder by SiteOrigin makes it easy to build responsive grid-based page content that adapts to mobile devices with pixel perfect accuracy. It’s a whole new dimension to content creation that’ll help you create your home, contact, about us or any other page where a linear layout won’t convey your message. It’s a powerful enhancement to the WordPress content editing experience, yet it feels entirely familiar.
 • A simple drag and drop: interface means you’ll never need to touch a line of code. You can rely on page Builder to do what is does best – all the difficult work, generating light-weight, SEO friendly code. A page users and search engines will love.
 • Works with your WORDPRESS PRINTSHOP THEME : Page Builder isn’t a commitment to a single WORDPRESS PRINTSHOP THEME or even a WORDPRESS PRINTSHOP THEME developer. It integrates with any WORDPRESS PRINTSHOP THEME . This capability guarantees that your content will always come along with you, even when your design tastes change. The freedom to move forward.
 • Use your favorite widgets: WordPress widgets are a site owner’s best friend. Who are we to jeopardize that friendship? Page Builder uses the widgets you love, and we’ve integrated with some incredible plugins to give you even more. Page Builder and widgets – together forever.

YITH WOO-COMMERCE WISHLIST

 • Create multiple wishlists: users will be able to create and manage multiple wishlists, in case they prefer to split the products by category or by other paratemeters
 • Ask for an estimate for the products in the wishlist: let users send the wishlist to the administrator of the e-commerce to ask for a custom estimate about the product they are interested in
 • Allow searching user’s wishlists: add a search form in the site to let people consult public wishlists
 • Add to cart some or all products in the wishlist: so that your users can decide whether to select some or all products in their wishlist and go to checkout page with a simple click only.
 • Display a table with popular products of your shop: see which products appear most frequently in your users’ wishlist and make special offers for them
 • Display links for creating, manage and search wishlist: so that your users can directly access them from the wishlist table.
 • Inform and invite unlogged users to register: so that they can benefit from all wishlist features
 • Send a promotional email: the best way to tell your users about special offers, or to propose a unique one by yourself!
 • See the date of addition of a product in a wishlist: for a precise and aimed check to offer more information to your clients.

YITH WOO-COMMERCE COMPARE

 • Show the comparison in another page: a page that you can add even among the entries of your shop menu.
 • Compare elements by category: removing every doubt of your customers thanks to the compare by category option.
 • Exclude specific categories: in this way, they won’t be available for the comparison and, on the contrary, you can even activate only those selected to be compared.
 • Add an image ahead of the table: customize the comparison table as you want!
 • Compare always the product information: no more comparisons with empty fields: these will be automatically hidden!
 • Share the comparison on social network sites: create your comparison and share it on facebook, twitter, google+ and pinterest.
 • Show immediately the related products: thanks to a slider under the table that shoes the products with the same category/tag!
 • Change style and colors: make the plugin totally compatible with the layout of your site!
 • Customize attributes: add those you want for your products and make them appear in the comparing tables.
 • Create a table with the desired products: select the products and use the generated short-code to add the table in the page you want.

YITH WOO-COMMERCE QUICK VIEW

 • Choose what type of button to display: decide whether to display a quick view button or a customized icon to access the quick view, and decide where to place it, near add to cart button or within the product image.
 • Browse products within quick view: so that you can quickly move to the previous or next product. Without leaving the window
 • Choose information to display: you can decide if displaying all information of just part of it.
 • Choose displaying method for quick view: as modal window or with a cascading unrolling effect
 • Access product detail page from quick view: thanks to the additional “view details” button
 • Share quick views in social media: to be social-friendly and share quick views of your products on face book, twitter, pinterest, google+, or send an email
 • Customize style: you can decide colors of the “quick view” button and everything that is within the modal window.
 • Place the quick view where you want: use the available short code to make your users see a specific product in any page.

WORDPRESS PRINTSHOP CMS

 • One-click import – import CMS blocks and pages with sample content from the demo
 • 60+ Wordpress CMS blocks – content placeholders (in Wordpress called WIDGET) ready to display custom content in almost every part of the store. Everything edited from the admin panel
 • Social services bookmarks – social widgets can be easily added to any section (product page, footer, header etc.) using any of the CMS blocks
 • Multi-store ready – applicable for multi-store Wordpress installations.

OTHER FEATURES

 • Muti – language support. compatible with Polylang and WPML.
 • multi-currency support. easily integrate with Multi-Currency plugins to let your customers browse and pay with their local currency.
 • Seo friendly. this wordpress printshop theme was built following the best seo to help your sales higher. with yoast or all in one seo plugin that we recommended you need to install into this wordpress printshop theme , we are believe your rank increase significantly.
 • multi- google fonts. you can easily control heading and body font in typography of admin panel. you will be access massive google font and create unique website here.
 • custom widgets. building websites is very easy with these widgets that are created. you can place in sidebar, footer column, header and even content.
 • works perfectly with all browsers. this wordpress printshop theme is compatible well with all browsers such as: ie, safari, chrome, firefox and even opera.
 • optimized speed. load speed is completely optimize about code and images. your customer will love how fast the website is.
 • Fully Responsive layout
 • Fully Customizable
 • Woo Commerce compatible
 • Supper documentation
 • Unlimited colors
 • Full typography control
 • Full screen video and image slider
 • Customizable with Google Maps
 • Creative portfolio layouts
 • Wonderful Blog layouts
 • Customize full screen menu with Google Maps
 • Easy to build one page site
 • Advanced font options

WORDPRESS PRINTSHOP THEME UPDATES & SUPPORT

 • Free of Charge – After purchase, all updates are free of charge.
 • Update Guarantee – we will continue to update and improve this WORDPRESS PRINTSHOP THEME to keep it the best WORDPRESS PRINTSHOP THEME for Wordpress. The upgrade will be guide in the user guiders of newer version and the buyer has his own responsibility to upgrade the products or not
 • Ticket Support – we have a team support private ticket here, please register and open ticket support. Please read over our support policy as we as WORDPRESS PRINTSHOP THEME forest support policy
 • Support Period – we will only support client who has a validated support period from WORDPRESS PRINTSHOP THEME forest, if you are expired, please buy a new extension of support.

WORDPRESS PRINTSHOP THEME USAGES

 • Presales Questions – if you have any presales questions, please post on TF comment sections.
 • Template Userguider – the template come with a detail userguiders in PDF format which is update often.
 • Template Installation on live site – you can buy and use it with your current Wordpress website which already has product and data
 • Quickstart Installation Packages – you can set up a completely new Wordpress with Quickstart Package. We have detail documentation for you to install the templates on your Wordpress sites and configure the Wordpress Wordpress plugins to work.
 • Sample dataIS INCLUDED in the purchased package with the product images is placeholder.
 • Wordpress pluginsAll the Wordpress Wordpress plugins used on demo sites is included in the download files. If we did test on any commercial Wordpress plugins, we will clearly notify in disclaimers
 • Installation Services – for any buyer who do not have time, skills, knowledge or for any other reasons can buy the Professional Wordpress WORDPRESS PRINTSHOP THEME Installation Services from our team, so we can install demo data with images and products, pricing, configure all the modules to work with WORDPRESS PRINTSHOP THEME.
 • Wordpress Project Outsourcing – In case you want to customize this templates, set up full sites, need a team to do maintenance, then please feel free to contact our team at project@netbaseteam.com
فقط کاربران عضو سایت پس از ورود به سایت قادر به دانلود این فایل می باشند.

محصولات مشابه و مرتبط

1398 © کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به وردپرس شیر می باشد.
مجموع افزونه ها و قالب های موجود در سایت 2,092 فایل در 230 گروه بندی می باشد. این فایل ها تاکنون 1,771 بار دانلود شده اند.

ما 70 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

کاربران
717